دی آمونیوم فسفات ، مونو آمونیوم فسفات خوراکی ( ۱۰۴۴ روز قبل )

آگهی دهنده : میرزکی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران خیابان طالقانی - خیابان بهار جنوبی - بن بست آصف وزیری - پلاک 3 - طبقه 3 - واحد

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۳۷

متن آگهی :

بهترین فروشنده حلاهای صنعتی
از جمله محصولات این شرکت :
• دی آمونيوم فسفات Diammoniumphosphate / مونو آمونيوم فسفات Phosphate Ammonium Mono
• دی سدیم فسفات Disodiumphosphate / تری سدیم فسفات Trisodiumphosphate / مونو سدیم فسفات
Monosodiumphosphate / دی تری سدیم فسفات / مونو آمونيوم فسفات خوراکی / مونو پتاسيم فسفات
Monopotassiumphosphate / دی پتاسيم فسفات Dipotassiumphosphate
• فلورید پتاسيم Potassiumfluoride / سولفات پتاسيم sulfate Potassium / کلرید پتاسيم Potassiumchloride
• نيترات کلسيم Calciumnitrate / آمونيوم نيترات nitrate Ammonium / نيترات پتاسيم / نيترات سدیم
• کلرید کلسيم و منيزیم
• استات کلسيم acetate Calcium / استات پتاسيم و سدیم
• سولفات آمونيوم sulfate Ammonium / سولفات منيزیم و پتاسيم
• اسيد HS
** شما می توانيد برای خرید کليه حلالهای صنعتی مورد نياز خود با شرکت مانی شيمی فرآیند ٬ تماس بگيرید **