کود هومی گراس ( ۱۰۵۳ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت برافزا کشاورز پارس

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان كرمان شهر رفسنجان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۳

متن آگهی :

خصوصيات اصلی:
1 ­خلوص بالا : هومی گراس کودی با خلوص بالا برای کشت و کار حرفه ای و گياهان زینتی محيط بيرون از خانه به مقدار زیادی
مصرف می شوند.
2 ­نا خالصی کم: هومی گراس کودی با ناخالصی کمتر و Ec پایين٬عاری از نمک های غيرضروری و ها لوئيد های آزاد می باشد و می
توانند در انواع گياهان٬ دانهالها و گلهای گلخانه ای بکار روند بدون اینکه هيچ تجمع نمکی در خاک بعد از مصرف طولانی مدت ایجاد
کنند.
3 ­فرمول متعادل: هومی گراس کودی با فرمول متعادل از هر نوع عنصر بوده و باعث می شود که علائم کمبود در گياهان ایجاد نشود
و برای گلهای گلخانه ای مناسب ترمی باشد و رشد سالم گياه را فراهم می کند.
4 ­افزایش مواد آلی: هومی گراس کودی مواد آلی را به خاکهای کشاورزی دچار کمبود اضافه می کند.
5 ­افزایش فعاليت ریشه: هومی گراس باعث افزایش فعابيت ریشه می شود.

6 ­افزایش جذب مواد غذایی: هومی گراس افزایش جذب مواد غذایی را بهبود می بخشد.
7 ­افزایش سنتز کلروفيل: هومی گراس سنتز کلروفيل را افزایش می دهد.
8 ­ماندگاری کود: هومی گراس ماندگاری و بهره وری کود را افزایش می دهد.
9 ­افزایش فعاليت ميکروبهای مفيد: هومی گراس فعاليت ميکروبهای مفيد را تحریک می کند.
10 ­گياهان سالمتر و محصول بهتر: هومی گراس گياهان سالمتر و محصول بهتر را به همراه دارد.