فروش کنجد هندی؛کنجدافغانستان؛کنجدپاکستان؛جوش شیرین ( ۱۰۱۰ روز قبل )

آگهی دهنده : کریمی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان بوشهر شهر آبدان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۵۰

متن آگهی :

واردات و فروش عمده انواع کنجد داخلی و خارجی.گوجرات دماوند و....
فروش جوش شيرین ایرانی و جوش شيرین چينی فوت گرید جوش شيرین پتروشيمی شيراز حواله یا جوش شيرین شيراز آزاد جوش
شيرین چينی فوت گرید کيسه 25 کيلو گرم
کنجدهندی
کنجدافغانستان 54%
کنجد پاکستان 35%
کنجد پاکستان 52%
کنجد ایرانی 38%

واردات و فروش عمده انواع کنجد داخلی و خارجی
واردات و فروش عمده انواع کنجد مرغوب هندی گجرات بوجاری شده سفيد و کنجد هندی گجرات بوجاری شده قهوه ای پوست کنده
شده مارک دماوند اکسپلانکا
فروش عمده کنجد درجه یک و پوست کنده هندی در کيسه های 25و50کيلوگرمی
فروش عمده کنجد ایرانی پوست کنده و با پوست بوجاری شده جهت روغن کشی و غيره............
فروش کنجد افغانستان پوست کنده بوجاری شده قهوه ای روغن کشی
فروش کنجد پاکستانی پوست کنده بوجاری شده قهوه ای روغن کشی
واردات و فروش عمده کنجد درجه 1 و بوجاری شده افغانستان54%در صد روغن در کيسه های 60 کيلوگرمی
واردات و فروش عمده کنجد درجه 1 و بوجاری شده پاکستان در صد روغن کشی بالا در کيسه های 60 کيلوگرمی
فروش انواع کنجد سفيد با پوست و پوست کنده هندی و برندهای دماوند­توپک و شمس جهت تامين نياز کارخانجات و قنادی های
سراسر کشور
تلفن تماس : 09129411297