فروش هلیم کارخانه کیمیا گاز پارسیان ( ۱۰۵۳ روز قبل )

آگهی دهنده : kimiagas

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان كرمان شهر كرمان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۵۳

متن آگهی :

هليم یکی از عناصر شيميایی با نماد He و عدد اتمی آن 2 می باشد . گازی بیاثر ٬ بیرنگ ٬ بیبو ٬ بی مزه ٬ غيرسّمی ٬ غير قابل
اشتعال ٬ از دیدگاه شيميایی بی اثر و تک اتمی است . دارای پایينترین نقطه جوش در ميان عناصر است و بعد از هيدروژن فراوانترین
عنصر در جهان به حساب میآید . هليم پائين ترین دمای ذوب و جوش را در بين تمامی گازها دارد. دمای ذوب و دمای جوش آن به
ترتيب 272/20 ­و 268/928 ­درجه سانتيگراد است . در دما و فشار طبيعی به صورت گازی است و تنها تحت فشار بسيار زیاد به
حالت جامد در میآید . تنها مایعی است که با کاهش دما به جامد تبدیل نمیشود و در فشار استاندارد تا دمای صفر مطلق به حالت
مایع باقی میماند . اغلب گازهای طبيعی تصفيه نشده٬ حاوی مقدار ناچيزی از هليم می باشند. در ا تمسفر زمين٬ مقدار اندکی
هليم وجود دارد. این گاز چنان عنصر سبکی است که جاذبه کره زمين تاثيری بر آن نداشته و نمی تواند از فرار آن جلوگيری نماید .
وقتی هليم محصور نشده ( آزاد ) در سطح زمين حضور یابد ٬ به سرعت شروع به صعود نمودن می نماید تا اینکه از سياره خارج گردد
. هليم توليد شده به منظور تجارت٬ از زمين بدست می آید . شرکت های حفاری گاز طبيعی در این مناطق٬ گاز طبيعی را توليد٬
فرآوری و هليم را به عنوان محصول جانبی از آن جدا می نمایند . بيشتر هليمی که در خاک زمين پيدا میشود در اثر واپاشی
هستهای طبيعی در عنصرهای سنگين پرتوزا مانند اورانيم و توریم پدید آمدهاست .
کاربرد
کاربرد هليم بيشتر بعنوان گازی بالابرنده در بالونها برای تبليغات ٬ تحقيقات جوی ٬ شناساییهای نظامی
کاربرد هليم به عنوان یک گاز محافظ در کشت بلورهای سيليسيم و ژرمانيم
کاربرد هليم در توليد در تيتانيم و زیرکونيم و درکروماتوگرافی گازی
کاربرد هليم در تونلهای باد فراصوتی و ابزارهای آزمون افزایش ناگهانی آنتالپی به دليل داشتن ویژگیهای نزدیک به طبيعت گاز

ایدهآل٬ سرعت بالای صدا و نسبت ظرفيت گرمایی بالا
کاربرد هليم به عنوان لایه محافظ یا پوشش بر روی موادی که در دمای جوشکاری در اثر تماس با هوا یا نيتروژن در فرایند جوشکاری با
قوس الکتریکی دچار آسيب می شوند .
کاربرد هليم در تشخيص جای نشت
کاربرد هليم در موشک های فضاپيما
کاربرد هليم برای غواصی در عمقهای بالای
کاربرد هليم به عنوان گاز خنک کننده و رساننده گرما در برخی راکتورهای هسته ای
کاربرد هليم در سردکنندههای گرمایی صوتی همراه با برخی گازهای سنگين تر مانند زنون و در سرد کننده های معمولی توليد اوزن
برای کاهش آسيب های زیست محيطی به دليل بی اثر بودن هليم
کاربرد هليم با نئون برای توليد پرتوهای ليزری
کاربرد هليم به خنک کننـده ای ایدهآل برای مقاصدی که دمای بسيار پایين نياز دارند از جمله آهنرباهای ابررسانا و تحقيقات سرما
شناسی
جهت اطلاع از قيمت و موجودی انبار در کانال تلگرام کيميا گاز پارسيان (parsiankimiagas ( عضو شوید یا به وب سایت ما مراجعه
نمایيد .
راه های ارتباط با kimiagas:
کانال تلگرام parsiankimiagas@