تولید کننده مواد پلیمری مهندسی ( ۹۸۷ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکاء سه گانه

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر شهر شهريار هران – جاده قدیم کرج – جاده شهریار – بعد از سعید آباد – خیابان آزادگان – گروه صنعتی شرکت شرکاء سه گانه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۳۹

متن آگهی :

شرکت شرکاء سه گانه توليد کننده مواد پليمری مهندسی
توليد کننده انواع پلی آميد ٬ پلی پروپيلن ٬ پلی اتيلن ٬ پلی کربنات و سایر مواد پليمری مهندسی
محصولات
گروه محصولات پليمری با پایه پلی آميد 6 ) SHOKAMID(
1 ­پلی آميد 6 ساده:
SHOKAMID SH 2040 Nتزریقی ساده 6آميد پلی­ 1­1
SHOKAMID SH 2060 N اکستروژن/تزریقی ساده 6آميد پلی­ 1­2
SHOKAMID SH 2030 Bمشکی ساده 6 آميد پلی­1­3
2 ­پلی آميد6 تقویت شده با الياف شيشه:
1­2 ­پلی آميد6 تقویت شده با 15%الياف شيشه 2115 SH SHOKAMID
2­2 ­پلی آميد6 تقویت شده با 20%الياف شيشه 2120 SH SHOKAMID
3­2 ­پلی آميد6 تقویت شده با 25%الياف شيشه 2125 SH SHOKAMID
4­2 ­پلی آميد6 تقویت شده با 30%الياف شيشه 2130B SH SHOKAMID
SHOKAMID SH 2130 A
SHOKAMID SH 2130 V

SHOKAMID SH 2135 B شيشه الياف%35 با شده تقویت 6آميد پلی­ 2­5
SHOKAMID SH 2135 A
SHOKAMID SH 2135 V
3 ­پلی آميد6 پرشده با مواد معدنی:
SHOKAMID SH 2215معدنی مواد% 15 با پرشده 6آميد پلی­ 3­1
SHOKAMID SH 2220 معدنی مواد% 20 با پرشده 6آميد پلی­ 3­2
SHOKAMID SH 2230معدنی مواد% 30 با پرشده 6آميد پلی­ 3­3
4 ­پلی آميد6 ترکيبی با مواد معدنی و الياف شيشه:
1­4 ­پلی آميد6 ترکيبی با 10 %مواد معدنی و 10 %الياف شيشه 2320 SH SHOKAMID
2­4 ­پلی آميد6 ترکيبی با 15 %مواد معدنی و 15 %الياف شيشه 2330 SH SHOKAMID
3­4 ­پلی آميد6 ترکيبی با 20 %مواد معدنی و 10 %الياف شيشه LH 2330 SH SHOKAMID
4­4 ­پلی آميد6 ترکيبی با 25 %مواد معدنی و 15 %الياف شيشهLH 2340 SH SHOKAMID
5 ­پلی آميد6 ضدشعله:
1­5 ­پلی آميد6 ضد شعله تقویت شده با 20 %الياف شيشهGFR 2420 SH SHOKAMID
2­5 ­پلی آميد6 ضد شعله تقویت شده با 25 %الياف شيشه GFR 2425 SH SHOKAMID
3­5 ­پلی آميد6 ضد شعله پرشده با 25 %مواد معدنیMFR 2425 SH SHOKAMID
SHOKAMID SH 2500 HI پذیر ضربه 6آميد پلی­ 6
گروه محصولات پليمری با پایه پلی آميد 66 ) SHOKAMID(
1 ­پلی آميد 66 ساده:
SHOKAMID SH 6040 Nتزریقی ساده6 6آميد پلی­ 1­1
SHOKAMID SH 6030 Bمشکی ساده6 6آميد پلی­ 1­2
2 ­پلی آميد66 تقویت شده با الياف شيشه:
1­2 ­پلی آميد66 تقویت شده با 30%الياف شيشه 6130B SH SHOKAMID
1­2 ­پلی آميد66 تقویت شده با 30%الياف شيشه 6130A SH SHOKAMID
گروه محصولات پليمری با پایه پلی پروپيلن (PP(
1 ­پلی پروپيلن تقویت شده با الياف شيشه:
1­1 ­پلی پروپيلن تقویت شده با 15 %الياف شيشه1115 SH SHOKALEN
2­1 ­پلی پروپيلن تقویت شده با 20 %الياف شيشه 1120 SH SHOKALEN
3­1 ­پلی پروپيلن تقویت شده با 30 %الياف شيشه1130 SH SHOKALEN
4­1 ­پلی پروپيلن تقویت شده با 40 %الياف شيشه 1140 SH SHOKALEN
2 ­پلی پروپيلن پرشده با مواد معدنی:
1­2 ­پلی پروپيلن پرشده با 20 %مواد معدنی 1215 SH SHOKALEN
2­2 ­پلی پروپيلن پرشده با 20 %مواد معدنی 1220 SH SHOKALEN
3­2 ­پلی پروپيلن پرشده با 30 %مواد معدنی 1230 SH SHOKALEN
4­2 ­پلی پروپيلن پرشده با 40 %مواد معدنی 1240 SH SHOKALEN
3 ­پلی پروپيلن ترکيبی با مواد معدنی و الياف شيشه:
1­3 ­پلی پروپيلن ترکيبی با 10 %مواد معدنی و 10 %الياف شيشه 1320 SH SHOKALEN
2­3 ­پلی پروپيلن ترکيبی با 15 %مواد معدنی و 15 %الياف شيشه 1330 SH SHOKALEN
3­3 ­پلی پروپيلن ترکيبی با 20%مواد معدنی و 20 %الياف شيشه 1340 SH SHOKALEN
4 ­آلياژ پلی پروپيلن و لاستيک ( EPDM + PP(
SHOKALEN SH 1420 M3(سپر (پذیر ضربه پروپيلن پلی­ 4­1
SHOKALEN SH 1420 M7 (سپر(پذیر ضربه پروپيلن پلی­ 4­2
SHOKALEN SH 1420 10MDمعدنی مواد% 10 با پرشده EPDM + پروپيلن پلی­ 4­3
SHOKALEN SH 1420 20MD معدنی مواد% 20 با پرشده EPDM + پروپيلن پلی­ 4­4
5 ­پلی پروپيلن تقویت شده با WK ضد خش 1520 SH SHOKALEN
گروه محصولات پليمری با پایه پلی اتيلن (PE(
1 ­پلی اتيلن تقویت شده با الياف شيشه:
1­1 ­پلی اتيلن تقویت شده با 20 %الياف شيشه 3120 SH SHOKALEN
2­1 ­پلی اتيلن تقویت شده با 30 %الياف شيشه3130 SH SHOKALEN
1 ­پلی اتيلن پر شده با مواد معدنی:
2­2 ­پلی اتيلن پرشده با 30 %مواد معدنی 3230 SH SHOKALEN
3­2 ­پلی اتيلن پرشده با 40 %مواد معدنی 3240 SH SHOKALEN
سایر مواد پليمری
EVA 9%) SH 9030 ) %9 استات ونيل اتيلن­1
2­پلی کربنات ساده و تقویت شده خود رنگ و یووی (5030 SH) PC
3­ABS ساده و تقویت شده 4030 SH
PC ABS SH 5544 آلياژ­4