افزایش محصولات کشاورزی با ورمی کمپوست - اردستان ( ۱۰۶۴ روز قبل )

آگهی دهنده : شاهرجبی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان اصفهان شهر اردستان اصفهان شاهین شهر

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۶۴

متن آگهی :

مزایای استفاده[ویرایش]
1 .سبک و فاقد هرگونه بو
2 .عاری از تخم علفهای هرز
3 .حاوی ميکروارگانيسمهای هوازی مفيد مانند ازتوباکتریها
4 .بالا بودن ميزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
5 .دارا بودن عناصر ميکرو مانند آهن٬ روی٬ مس و منگنز
6 .دارا بودن مواد محرکه رشد گياهی نظير ویتامينها به ویژه ویتامين B12
7 .قابليت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
8 .عاری از باکتریهای غيرهوازی٬ قارچها و ميکروارگانيسمهای پاتوژن
9 .اصلاح کننده خصوصيات فيزیکی٬ شيميایی و بيولوژیکی خاک
10 .انطباق کامل با الزامات قوانين و مقررات محيط زیست
11 .توليد در داخل کشور (صد درصد)
12 .قابل مصرف در پرورش کليه محصولات کشاورزی
13 .هوادهی خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم
14 .استفاده از این نوع کود٬ کيفيت و کميت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شيميایی افزایش می¬دهد؛ و مشکلات مربوط به
باقی ماندن کود شيميایی در مواد غذایی را ندارد.
ویژگیها[ویرایش]
• سبک و بیبو
• خالی از علفهای هرز
• دارای ميکروارگانيسمهای هوازی مفيد مانند ازتوباکتریها
• بالا بودن ميزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با دیگر کودهای آلی
• دارا بودن عناصر ميکرو مانند آهن٬ روی٬ مس و منگنز
• دارا بودن مواد محرکه رشد گياهی نظير ویتامينها به ویژه ویتامين ب 12
• قابليت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
• فرآوری آسان و سریع تر از بيوکمپوست
• خالی از باکتریهای غير هوازی٬ قارچها و ميکروارگانيسمهای پاتوژن
• اصلاح کننده خصوصيات فيزیکوشيميایی و بيولوژیکی خاک
• وجود عناصر ازت٬ فسفر٬ پتاسيم٬ کلسيم٬ آهن٬ روی٬ مس و منگنز
• استفاده از ورمی کمپوست در تهيه چای کمپوست
× سودآوری بالا برای توليد کنندگان
ویژگیهای ورمی کمپوست آماده[ویرایش]
ورمی کمپوست آماده و رسيده دارای رنگ تيره میباشد و با داشتن رطوبتی قابل قبول بين دو انگشت حالت صابونی و لغزنده به
خود میگيرد.
بیبو بودن در ورمی کمپوست مطلق نيست و ورمی کمپوست مرطوب بویی کمی خفيف تر و نزدیک به خاک دارد.
دانه بندی مشخص ورمی کمپوست نشانه دیگر از مطلوبيت ورمی کمپوست میباشد که البته لازم است ذکر شود که دانه بندی
خوب با سرند مناسب و همچنين به موقع سرند کردن بستر از لحاظ رطوبتی رابطهای مستقيم دارد.
در ورمی کمپوست آماده شما دانههای تيره که همان ورمی کمپوست یا مدفوع کرم است میبينيد و باقیمانده از بستر اوليه نيمه
تجزیه شده یعنی تخم گياه یا آفت در آن مشاهده نمیشود و به واقع برد این کود بدليل نداشتن تخم علف هرز و آفت میباشد.
آبگيری ورمی کمپوست یک خاصيت منحصر به فرد برای این کود میباشد بگونهای که در انتهای زمان توليد شما پی میبرید که
بسترهای شما دارای رطوبت بالایی میباشد و زمان و تکرار آبياری شما کاهش ميابد و این موضوع نيز نشانهای از وجود ورمی
کمپوست میباشد.
ورمی کمپوست[ویرایش]
ورمیکمپوست حاصل فعاليت بيولوژیک نوعی کرمخاکی با نام علمی EiseniaFoetidaمیباشد این جانور با تغذیه از موادآلی موجود در
طبيعت آن را به کود آلی
مشخصات آگهی
(http://ardestan.niazerooz.com/image/@817344) آگهی تصاویر صفحه 817344 :آگهی شناسه
نام آگهی دهنده