کود 100% ارگانیک بایوجمی (اکسیر سبز حیات ) - گلپایگان ( ۱۰۶۲ روز قبل )

آگهی دهنده : مهندس وثوقی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان اصفهان شهر گلپايگان گلپایگان شهرک صنعتی

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۱۲۹۶

متن آگهی :

خانواده بایوجمی دسته ای از محصولات اصلاح کننده آلی خاک هستند که به صورت پودر و گرانول و پلت و مایع ارائه ميگردند .
کمپوست بایوجمی بر اساس تایيدیه موسسه تحقيقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در دسته ترکيبات بهساز خاک توليد شده
است . پروسه فراوری این محصول که شامل روش های مدرن علمی و فرآیند اکسيدآسيون پيشرفته ميباشددر شرکت انجام ميشود
به نحوی که :
فرآیند کمپوست از 6تا12ماه به 10 تا 12 روز کاهش یافته است
اصلاح خصوصيات فيزیکی و شيميایی ٬ بافت و ساختمان بستر
افزایش هدایت الکتریکی و تنظيم ظرفيت تبادل آنيونی و کاتيونی
دارای عناصر ميکرو و ماکرو ٬ افزایش عمر مفيد بوته
افزایش جوانه زنی و ریشه زایی ٬ افزایش سرعت و ميزان رشد و باردهی
افزایش تنفس خاک و تعدیل PH خاک
حاوی پاتوژن ها در حد استانداردهای معتبر
افزایش چشمگير مقاومت گياه در برابر تنشهای حرارتی ٬سرمازدگی٬آفات
افزایش ترکيبات آلی و جلوگيری از فرسایش خاک
افزایش غلظت شيره و تحریک ترشح هورمون های گياه
افزایش ماندگاری ٬ ایجاد بو و طعم مطبوع در محصولات
کاهش 30درصدی در مصرف آب و قابليت نگهداری آب تا پنج برابر
عاری از بوی نامطبوع ٬ بذر علف هرز و عوامل بيماری زا
ترکيبی زیست سازگار ٬ هم راستا با اهداف کشاورزی پایدار