هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار ، الگوریتمهای تکامل ( ۱۰۱۹ روز قبل )

آگهی دهنده : حامدی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر اميديه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۶۹

متن آگهی :

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژه های دانشجویی و مهندسی
*انجام کليه پروژه ها در زمينه های :علوم کامپيوتر(Science Computer ­ (هوش مصنوعی (Intelligence Aftrical ­(نرم افزار­ داده
کاوی (Mining Data ­ ( پردازش تصویر (Processing Images­(بهينه سازی الگوریتم (Algorithm Optimize ­ (ارائه الگوریتمهای بهينه
سازی (Algorithms Optimizing ­ (الگوریتمهای داده کاوی (Algorithms Mining Data– (سيستمهای تشخيص نفوذ (Intrusion
System Detection­(داده کاوی در وب – وب کاوی (datamining web­(تحليل سبد خرید (Basket Buy Analysis ­(سيستمهای
پيشنهاد کننده (systems Recommender­(اتوماتای یادگيری (Automata Learning­(یادگيری تقویتی (Learning Reinforcement­(
تشخيص هرزنامه (Detection Spam– (تحليل رفتارکاربران و نرم افزارها و بهينه سازی سيستمها (Users And Software Analysis
...و )Optimizing Diagnosis Algotithms) بيماری تشخيص الگوریتمهای سازی بهينه)­ Behaviour And Otimizing Systems
شبکه های کامپيوتری (Network Computer – (شبکه های بيسيم (Network wireless­(شبکه حسگر بيسيم (Sensor Wireless
Network­(شبکه های گيرید (Network Grid– (شبکه های ابر (Computing Cloud ­(شبکه های نظير به نظير (point to point
p2p­(((شبکه های نظير به نظير بيسيم (network wireless p2p ­(مسيریابی شبکه (Network Routing­(مسيریابی شبکه های
بيسيم (Network Sensor Wireless Routing– (بهينه سازی مسيریابی شبکه های حسگر بيسيم (In Routing Optimizing
...و) Wireless Sensor Network
*انجام تخصصی پروژه های علوم کامپيوتر و هوش مصنوعی در زمينه های :
­(Association Rule Mining­Analysis Association And Extraction Rules) قانون استخراج و روابط تحليل) – Data mining) کاوی داده
­کاهش ابعاد مسئله (SVD­FDA­PCA)(Reduction Dimensionality ­(درخت تصميم (Tree Decision­ (تئوری احتمالات بيزین
(Theory Bayesian ­(کلاستر بندی ­خوشه بندی و خوشه بندی فازی (Fuzzy,FCM Clustering Fuzzy, Kmeans ,Clustering
Kmeans – (روشهای دسته بندی : شبکه عصبی (Network Neural –(شبکه عصبی مصنوعی (Network Neural Artifical– (
الگوریتمهای فازی (Algorithms Fuzzy­(بهينه سازی با استفاده از الگوریتمهای جستجوی محلی (Search Local Use By Optimizing
Algorithms) – (الگوریتم گروهی ذرات و الگوریتم تبرید) (TABRID­PSO (…,بهينه سازی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی
(Optimization using evolutionary algorithms)
شبکه های عصبی خود سازمان ده (som (Network Organization Self­ – ((شبکه عصبی چند لایه (Perception Layer Multi) (
) ­شبکه عصبی شعاعی(RBF –) (رگرسيون­(Regression(
­بهينه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتيک (Algorithm Genetic By Optimizing(
­بازشناسی الگو (Recognization Pattern(
­بهينه سازی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی (مورچگان٬ زنبورعسل٬ پرندگان ٬ غورباغه و...)
­انجام سمينارهای دانشجویی و تخصصی هوش مصنوعی ٬ مهندسی نرم افزار ٬ الگوریتمهای تکاملی ٬ الگوریتم ژنتيک ٬ الگوریتم
کلونی زنبور عسل ٬ الگوریتم حرکت دسته ای ذرات ٬ الگوریتم تبرید ٬ الگوریتمهای شبکه عصبی ٬ الگوریتم شبکه عصبی چند لایه ٬

الگوریتم شبکه عصبی شعاعی ٬ الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی ٬ الگوریتم کلاستر بندی ٬ الگوریتم خوشه بندی ٬ الگوریتم فازی ٬
الگوریتم بهينه سازی و..........
ارائه مقاله برای ژورنالهای معتبر (jcr,isr,isi (…,در زمينه های :
هوش مصنوعی ٬ مهندسی نرم افزار ٬ الگوریتمهای تکاملی ٬ الگوریتم ژنتيک ٬ الگوریتم کلونی زنبور عسل ٬ الگوریتم حرکت دسته ای
ذرات ٬ الگوریتم تبرید ٬ الگوریتمهای شبکه عصبی ٬ الگوریتم شبکه عصبی چند لایه ٬ الگوریتم شبکه عصبی شعاعی ٬ الگوریتم
شبکه عصبی مصنوعی ٬ الگوریتم کلاستر بندی ٬ الگوریتم خوشه بندی ٬ الگوریتم فازی ٬ الگوریتم بهينه سازی و..........
انجام تحقيقات دانشجویی در زمينه :
هوش مصنوعی ٬ مهندسی نرم افزار ٬ الگوریتمهای تکاملی ٬ الگوریتم ژنتيک ٬ الگوریتم کلونی زنبور عسل ٬ الگوریتم حرکت دسته ای
ذرات ٬ الگوریتم تبرید ٬ الگوریتمهای شبکه عصبی ٬ الگوریتم شبکه عصبی چند لایه ٬ الگوریتم شبکه عصبی شعاعی ٬ الگوریتم
شبکه عصبی مصنوعی ٬ الگوریتم کلاستر بندی ٬ الگوریتم خوشه بندی ٬ الگوریتم فازی ٬ الگوریتم بهينه سازی و..........
انجام شبيه سازی در زمينه های :
هوش مصنوعی ٬ مهندسی نرم افزار ٬ الگوریتمهای تکاملی ٬ الگوریتم ژنتيک ٬ الگوریتم کلونی زنبور عسل ٬ الگوریتم حرکت دسته ای
ذرات ٬ الگوریتم تبرید ٬ الگوریتمهای شبکه عصبی ٬ الگوریتم شبکه عصبی چند لایه ٬ الگوریتم شبکه عصبی شعاعی ٬ الگوریتم
شبکه عصبی مصنوعی ٬ الگوریتم کلاستر بندی ٬ الگوریتم خوشه بندی ٬ الگوریتم فازی ٬ الگوریتم بهينه سازی و..........
ارائه موضوع و زمينه تحقيق در زمينه های :
هوش مصنوعی ٬ مهندسی نرم افزار ٬ الگوریتمهای تکاملی ٬ الگوریتم ژنتيک ٬ الگوریتم کلونی زنبور عسل ٬ الگوریتم حرکت دسته ای
ذرات ٬ الگوریتم تبرید ٬ الگوریتمهای شبکه عصبی ٬ الگوریتم شبکه عصبی چند لایه ٬ الگوریتم شبکه عصبی شعاعی ٬ الگوریتم
شبکه عصبی مصنوعی ٬ الگوریتم کلاستر بندی ٬ الگوریتم خوشه بندی ٬ الگوریتم فازی ٬ الگوریتم بهينه سازی و..........
مشاوره و راهنمایی کامل در زمينه انجام پروژه شما
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com