تلفن بیسیم دو خط مدل KX-TG9392 ( ۹۸۹ روز قبل )

آگهی دهنده : گروه فنی مهندسی ارتباط

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر جواد آباد

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۲۶

متن آگهی :

»»»»»»»»»تلفن بيسيم دو خط مدل TG9392­KX»»»»»»»»»»»»
تلفن بی سيم با قابليت پشتيبانی از نقطه شهری که در کنار داشتن دو گوشی بی سيم مجهز به یک گوشی پا سيم است که این
گوشی با سيم مجهز به صفحه کليد مناسب برای شمارهگيری و کليدهای مدیریتی بر کنترل پيغام ها
است.▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼وزن کم گوشیهای بی سيم و گوشیهای روميزی در برقراری مکالمهای طولانی
بدون احساس دست درد این گوشی را مناسب برای افرادی است که استفاده زیادی از تلفن دارند. و یا با داشتن مکالمات طولانی با
شکل در دست درد مواجه هستند. در واقع این محصول ترکيبی از tg939 ٬ 9391 tg است که یک گوشی بی سيم به تلفن پایه و
گوشی بی سيم اضافه شده است.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
وب سایت: net.epanasonic
Sales.ertebat@gmail.com :ایميل
تلفن :02188941000
+98 21 88 90 1000 :فاکس
+98 936 188 2800 :مشتریان