انجام پروپوزال و پایان نامه - پذیرش مقاله isi ( ۱۱۱۲ روز قبل )

آگهی دهنده : خانم مهندس حیدری

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۴۰

متن آگهی :

پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های حسابداری : حسابداری عمومی ٬ حسابداری صنعتی ٬ حسابداری مالی ٬ حسابداری
بانکی ٬ حسابداری مالياتی.
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های مدیریت : جهانگردی و توریسم ٬ مدیریت مالی ٬ مدیریت بازرگانی ٬ مدیریت آموزشی ٬
مدیریت صنعتی ٬ فن آوری اطلاعات ٬ IT ٬ مدیریت دولتی ٬ مدیریت شهری ٬ مدیریت منابع انسانی ٬ مدیریت کارآفرینی ٬ تحول ٬
بحران ٬ MBA و اجرائی.
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های علوم بانکی : مدیریت بانکی ٬ حسابداری بانکی .
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های اقتصاد: توسعه و برنامه ریزی ٬ اقتصاد نظری ٬ انرژی ٬ پول و بانکداری ٬ صنعتی ٬ بازرگانی
٬ اقتصاد.
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های مهندسی صنایع : صنایع و سيستم ها ٬ مدیریت سيستم و بهره وری ٬ مهندسی
سيستم های اقتصادی اجتماعی.
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های روانشناسی : روانشناسی عمومی ٬ روانشناسی تربيتی ٬ روانشناسی بالينی ٬

روانشناسی صنعتی و سازمانی ٬ روانشناسی استثنایی
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های جغرافيا : هيدرولوژی ٬ اقليم شناسی ٬ جغرافيای طبيعی و انسانی ٬ برنامه ریزی شهری
و روستایی ٬ ژئومورفولوژی.
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های مهندسی مواد : سراميک و کاشی ٬ شناسایی و انتخاب مواد فلزی ٬ خوردگی و حفاظت
فلزات ٬ صنعتی ٬ متالورژی ٬ ریخته گری .
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های علوم تربيتی : مشاوره خانواده ٬ مشاوره و راهنمایی ٬ مشاوره شغلی ٬ برنامه ریزی
تحصيلی .
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های علوم اجتماعی : علوم ارتباطات اجتماعی ٬ برنامه ریزی اجتماعی ٬ جامعه شناسی ٬
توسعه اجتماعی ٬ پژوهشگری اجتماعی .
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های مهندسی شيمی: شيمی آلی ٬ شيمی معدنی ٬ شيمی تجزیه ٬ شيمی کاربردی ٬
نانوشيمی ٬ شيمی پيشرفته ٬ فيتوشيمی ٬ شيمی پليمر ٬ پيشرانه ها ٬ شيمی فيزیک ٬ طراحی فرایند های جداسازی .
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های مهندسی کشاورزی و محيط زیست : طراحی محيط زیست ٬ اصلاح نباتات ٬ ژنتيک
بيومتری ٬ مهندسی توليدات گياهی ٬ آبياری و زهکشی ٬ مهندسی محيط زیست ٬ صنایع غذایی ٬ مکانيک ماشين های کشاورزی
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های کشاورزی ٬ اقتصاد منابع طبيعی ومحيط زیست ٬ اقتصاد بين الملل .
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله زیرشاخه های حسابداری ٬ مالی و بانکی ٬ مدیریت و اقتصاد
پروپوزال ٬ پایان نامه و مقاله تخصصی زیرشاخه های تربيت بدنی
ترجمه حرفه ای و ویرایش دقيق و فنی مقالات ISI توسط مترجم متخصص رشته مربوطه . ترجمه و ادیت مقالات شما برای Accept
نهایی در ژورنال های معتبر و مجلات بين المللی . پذیرش مقالات از تهران و شهرستان ها .
پذیرش متون و مقالات رشته های مختلف از جمله پزشکی ٬مکانيک٬ کامپيوتر ٬ عمران ٬ صنایع ٬ برق ٬ حسابداری ٬ کشاورزی ٬ منابع
آب ٬ جنگلداری ٬ دامپزشکی ٬ علوم انسانی و اقتصاد ٬ مدیریت ( بازرگانی ٬ دولتی ٬ اجرایی ٬ صنعتی ٬ تکنولوژی و ...) ٬ حسابداری (
حسابداری مالی ٬ صنعتی ٬ دولتی ٬ مالياتی ٬ بودجه ای ٬ سيستم ها ٬ اجتماعی و بانکی ) ٬ مهندسی صنایع ( مدیریت سيستم و
بهره وری ٬ سيستم های اقتصادی ) ٬ آمار ٬ ریاضی کاربری ٬ برق ( کنترل ٬ قدرت ) علوم تربيتی ٬ تحقيقات آموزشی ٬ تربيت بدنی ٬
گرایشات مختلف حقوق ٬ روانشناسی ( بالينی عمومی ) ٬ علوم اجتماعی ٬ زبان و ادبيات فارسی ٬ IT و مهندسی نرم افزار و دیگر