انجام پایان نامه برق ، الکترونیک ، قدرت ( ۱۱۰۹ روز قبل )

آگهی دهنده : صبری

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان شمالي شهر جاجرم

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۷۹

متن آگهی :

انجام کليه پایان نامه ها و پروژه های رشته مهندسی برق ٬ الکترونيک ٬ قدرت و ....
در مقاطع دکتری٬ کارشناسی ارشد٬ کارشناسی و ...
توسط دانشجویان برتر ارشد و دکتری از دانشگاههای صنعتی شریف٬ خواجه نصير٬ اميرکبير٬ علم و صنعت و ...
... وMatlab , Simulink ٬ ADS٬ Hspice٬ Ledit ٬ Pspice ٬ gams :افزارهای نرم توسط
(در سریعترین زمان٬ بهترین کيفيت٬ مناسب ترین قيمت)
صورت می پذیرد.

طراحی ٬ تحليل و ساخت آنتن Horn باند X و Ku با نرم افزار CST و HFSS
طراحی ٬ تحليل و ساخت آنتن Helix باند S با نرم افزار CST و HFSS
طراحی ٬ تحليل و ساخت آنتن آرایه پچ Microstrip باند X و Ku با نرم افزار CST و HFSS
طراحی ٬ تحليل و ساخت انواع فيلترهای Microstrip و Stripline با نرم افزار CST و HFSS و ADS
طراحی ٬ تحليل و ساخت فيلتر ميانگذر موجبریباند Xبا نرم افزار CST
طراحی ٬ تحليل و ساخت انواع Splitter/Combiner Powerهای مایکرواستریپ با نرم افزار CST و HFSS و ADS7
طراحی ٬ تحليلOscillator Ring با نرم افزار
طراحی و شبيه سازی انواع مدارات آنالوگ و مدار مجتمع شامل اپ امپ (OPAMP(٬ مبدل های داده (DAC , ADC(٬ فيلترهای ٬GMC
تنظيم کننده های ولتاژ٬ مدارات GAP BANDو...٬ با نرافزارهای cadance ٬ ads ٬ hspice و ... انجام ميشود.
طراحی و شبيه سازی انواع تقویت کننده های تفاضلی یا آپ­امپ (opamp (دو طبقه ٬ سه طبقه٬ تا شده(cascode folded(٬
تلسکوپی (telescopic (به صورت تک سر و تمام تفاضلی (differential fully (همراه با مدارات بایاس و فيدبک حالت مشترک (cmfb(٬
با نرافزارهای cadance ٬ ads ٬ hspice و ... انجام ميشود.
تدریس دروس الکترونيک 1 و 2
تدریس درس مدارها مجتمع خطی
تدریس دروس ماشين های الکتریکی 1 و2 و 3 و مخصوص
تدریس دروس مدارهای الکتریکی 1 و 2
تدریس دروس بررسی سيستم های قدرت 1 و 2
تدریس درس عایق و فشار قوی
تدریس دروس کنترل توان راکتيو و شبکه های هوشمند و بهره برداری سيستم های قدرت
تدریس دروس بهره برداری سيستم های قدرت و سيستم های تجدید ساختار یافته
"ویژه ایام امتحانات"
"کنکور ارشد و کنکور دکتری"
توسط اساتيد دانشگاه و دانشجویان دکتری
ین های الکتریکی
­ بررسی سيستم های قدرت
­ تجزیه و تحليل سيستم ها (سيگنال)

­ تجزیه و تحليل سيستم ها (سيگنال)
­ الکترونيک صنعتی
­ کنترل خطی
­ ریاضيات مهندسی
­ معادلات دیفرانسيل
­ الکترومغناطيس
­ کنترل مدرن
­ الکترونيک قدرت
­ مدارهای مجتمع خطی
تخمين حرکت تطبيق بلوکی با بکار بردن بلوکهای همسایه برای پيشگویی بردار حرکت
­ تخمين عمق تصاویر استریو با بهرهگيری از روش بهينه سازی تابع انرژی
­ تشخيص پلاک خودرو با استفاده از شبکه عصبی
­ افزایش پایداری تقویت کننده های عملياتی با بکارگيری مدار مجتمع جبران ساز پس فاز – پيش فاز و ميلر
­
­ طراحی مداری مبتنی بر منطق چند ارزشی به منظور افزایش کارایی در تکنولوژیهای
در زیر ليست پروژه های آماده تحویل برای گزارش کار و تحقيق در دروس مرتيط با هر کدام آورده شده ا