همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویی ( ۱۱۰۶ روز قبل )

آگهی دهنده : حامدی

آدرس: استان تهران شهر ارجمند

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۰

متن آگهی :

همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویی
پروژه های علمی ٬ تحقيقاتی و دانشگاهی
ابا ما مشورت کنيد ا
*
پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی
*
مکانيک ٬ هوافضا و کامپيوتر
*
کارشناسی ارشد و دکترا
***** تعریف موضوع ***** جستجوی منابع *****
*
انجام پروژه **** ارایه پروپوزال *** تهيه پایان نامه ****
*
**منحصر به فرد ** بهترین کيفيت ** کمترین زمان ** کمترین هزینه **
*
ارائه مقاله در ژورنالها و کنفرانس های معتبر علمی داخلی و خارجی
*
مجموعهای از بهترین های ارشد و دکترای دانشگاههای صنعتی شریف و اميرکبير گرد آمده اند تا یاری رسان شما باشند.
**************************************************
راهنمایی و مشاوره در کليه گرایش های رشته های
مهندسی مکانيک٬ هوافضا و کامپيوتر
مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه٬ مشاوره و کمک در جهت ارائه پروپوزال٬ معرفی منابع ٬مشاوره در زمينه اطلاعات خام٬
جستجو های اینترنتی٬ مشاوره و راهنمایی در زمينه رفع نقص,تصحيح و تکميل پایان نامه های نيمه تمام٬ تهيه و تدوین پایان نامه٬
برگزاری جلسات آمادگی دفاع از پایان نامه٬ مشاوره و راهنمایی در تهيه مطالب و مقالات تخصصی کنفرانس های دانشجویی٬ تهيه
مقالات علمی داخلی و خارجی٬ اجرای پروژه های تخصصی غير دانشگاهی در کليه گرایش های رشته های مهندسی مکانيک٬
هوافضا و کامپيوتر٬و ارائه هرگونه خدمات مرتبط دیگر
نوشته شده توسط
نکات مهم:
­در هنگام شروع کار قرار داد رسمی عقد می گردد.
مشاوره و همکاری مستمر تا دفاع دانشجو ادامه خواهد داشت.­
­ مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها به صورت اختصاصی برای شخص سفارش دهنده انجام می شود و از پایان نامه های آماده یا پایان
نامه هایی که قبلا از آنها دفاع شده است به هيچ وجه استفاده نمی گردد.
انجام پروژه های علمی٬ تحقيقاتی٬ و دانشجویی
*
Mechanical Desktop , CATIA , SolidWork سازی مدل­ 1
NISA ABACUS ANSYS , NASTRAN / PATRAN سازهای طراحی و تحليل­ 2
3 ­تحليل و طراحی سيالاتی و آیرودیناميکی GAMBIT / FLUENT
4 ­همه گونه محاسبات وکارهای تحليلی با استفاده از نرم افزارهایMathematica MAPLE , MATLAB
5 ­حل ميدان های ترکيبی٬ توليد شبکه محاسباتی و کارهای نو با نرم افزار و یا کد نویسی
7 ­بهينه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی٬ الگوریتم ژنتيک٬ کلنی مورچه ها٬ جستجوی ممنوعه و . . .
8 ­پياده سازی هر گونه الگوریتم ریاضی٬ بانکهای اطلاعاتی و ساختمان داده با C و C++
امنيت شبکه و پایگاه داده ها٬ رمز نگاری و پروتکل های امن­9
وب معنایی و هستان شناسی ­10
تجارت الکترونيک­11
یادگيری ماشين٬ فازی ٬ شبکههای عصبی و داده کاوی ­12
­13 مسير یابى در شبکه هاى داده٬ بيسيم٬ سنسور و Hoc­Ad
بهينه سازی با الگوریتم های کلاسيک و مکاشفه ای­14
† از هم اکنون برای انجام پروژه ها برنامه ریزی کنيد


نوشته شده توسط
پروژه ­ پروژه عمرانی ­ پروژه دانشجویی ­ پروژه دانشجویی ­ پروژه دانشگاهی ­ پروژه دانشگاهی ­ پروژه های تحقيقاتی ­ پروژه
مکانيک ­ پروژه های دانشجویی ­ پروژه نرم افزار ­ پروژه بارگذاری ­ پروژه بارگذاری ­ پروژه کنترل ­ پروژه ساخت و توليد ­ پروژه پایانی
­ پروژه تخصصی عمران ­ پروژه تخصصی ­ پروژه تاسيسات ­ پروژه تجزیه و تحليل ­ پروژه ساختمانی ­ پروژه طراحی فنی ­ پروژه
مکانيک ­ پروژه مطلب ­ پروژه های عمرانی ­ پروژه های تحقيقاتی ­ پروژه های معماری ­ مهندسی عمران ­ مهندسی مکانيک ­
مهندسی نرم افزار ­ مهندسی فناوری اطلاعات ­ مهندسی کامپيوتر ­ مهندسی هوا فضا ­ مهندسی هوا و فضا ­ مهندسی عمران ­
مهندسی مکانيک ­ مهندسی نرم افزار ­ مهندسی کامپيوتر ­ مهندسی مکانيک طراحی جامدات ­ مهندسی مکانيک سيالات ­
مهندسی معماری ­ مهندسی پزشکی ­ مهندسی پزشکی ­ مهندسی پرواز ­ مهندسی ساخت وتوليد ­ مهندسی الطيران العرب ­
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ­ مهندسی نرم افزار ­ مهندسی دریا ­ تحقيق دانشجویی ­ تحقيق دانشجویی ­ تحقيقات
علمی ­ تحقيق نانو تکنولوژی ­ تحقيق معماری ­ تحقيق دانشجویی ­ تحقيقات علمی ­ پایان نامه ­ کارشناسی ارشد ­ پایان نامه
های دانشجویی ­ پایان نامه ها ­ پایان نامه کارشناسی ارشد ­ پایان نامه مکانيک ­ پایان نامه برتر ­ پایان نامه مکانيک ­ پایان نامه
مهندسی مکانيک ­ پایان نامه کارشناسی ارشد ­ تز دکتری ­ پروپوزل ­ پروپوزال ارشد ­ پروپوزال پایان نامه ­ انجام پروژه های
دانشجویی ­ انجام پروژه های دانشجویی ­ انجام پایان نامه ­ موضوع پروژه ­ انتخاب موضوع تحقيق ­ تحصيلات تکميلی ­ طراحی
صنعتی ­ طراحی فنی معماری ­ طراحی هواپيما ­ طراحی خرپا ­ طراحی جامدات ­ طراحی جوش ­ طراحی جيگ و فيکسچر ­ طراحی
پوسته ­ طراحی پمپ ­ طراحی سازه های بتنی ­ طراحی سازه ­ طراحی اجزای ماشين ­ طراحی و تحليل الگوریتم ­ طراحی و
معماری ­ تحليل سازه ها ­ تهيه گزارش ­ تهيه پروپوزال ­ مدل سازی ­ مکانيکال ­ اتوکد ­ کتيا ­ ساليد ورک ­ ساليد ورکز ­ انسيس ­
سيالات ­ جامدات ­ تبدیل انرژی ­ کنترل خطی ­ گمبيت ­ نرم افزار مطلب ­ نرم افزار تحليل خرپا ­ تنش کرنش ­ تنش برشی ­ تنش
تسليم ­ محاسبات عددی ­ محاسبات سازه ­ محاسبات ساختمان ­ محاسبات سوله ­ ميپل ­ الگوریتم ­ الگوریتم ­ الگوریتم ژنتيک ­
الگوریتم های ژنتيک ­ الگوریتم نویسی ­ الگوریتم وفلوچارت ­ الگوریتم غربال ­ الگوریتم های موازی ­ الگوریتم برزنهام ­ الگوریتم مورچه
­ الگوریتم فلوچارت ­ الگوریتم تکاملی ­ الگوریتم پویا ­ الگوریتم جستجو ­ الگوریتم های برنامه نویسی ­ الگوریتم های موازی ­ الگوریتم
نویسی ­ الگوریتم مرتب سازی ­ الگوریتم مورچه گان ­ ریاضيات مهندسی ­ ریاضيات عالی ­ ریاضيات پيشرفته مهندسی ­ پردازش
تصاویر ­ پردازش صدا ­ پردازش موازی ­ پردازش کارشناسی ارشد ­ استاندارد ­ استاتيک مریام ­ استاتيک مریام ­ مقاومت مصالح ­
مقاوم سازی ­ مقاومت مصالح پيشرفته ­ الاستيک ­ الاستيسيته ­ پلاستيسيته ­ خستگی ­ شکست ­ دیناميک شاره ها ­
دیناميک سازه ها ­ دیناميک سازه ­ دیناميک سيالات محاسباتی ­ دیناميک شاره ­ دیناميک پيشرفته ­ دیناميک گازها ­ دیناميک ­
سازه های بتنی ­ سازه های فولادی ­ سازه های فضایی ­ سازه فضایی ­ سازه فلزی ­ سازه فولادی ­ سازه معماری ­ سازه
دریایی ­ سازه و معماری ­ سازه ها ­ سازه های آبی ­ سازه های فضاکار ­ سازه های بادی ­ سازه های دریایی ­ سازه های سبک ­
سازه های خاص ­ سازه های بنایی ­ سازه های امن ­ سازه های غشایی ­ سازه های نوین ­ سازه های مدرن ­ سازه های معماری
­ سازه های ماکارانی ­ سازه های مهندسی ­ ترمودیناميک ­ انتقال حرارت تشعشعی ­ لایه مرزی ­ توربين ­ توربو فن ­ توربو شارژ ­
توربوشارژر ­ توربو کمپرسور ­ توربو پمپ ­ پيشرانه ­ سوخت واحتراق ­ توربو ماشين ­ ارتعاشات مکانيکی ­ ارتعاشات مکانيکی ­
ارتعاشات صنعتی ­ ارتعاش ­ مکانيک پرواز ­ مکانيک سيالات ­ مکانيک جامدات ­ مکانيک تحليلی ­ مکانيک طراحی جامدات ­ مکانيک
هواپيما ­ مکانيک جامدات ­ مکانيک محيطهای پيوسته ­ مکانيک محيط پيوسته ­ مکانيک روبات ­ فازی لاجيک ­ شبکه عصبی