انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ( ۱۰۹۵ روز قبل )

آگهی دهنده : azsoft

آدرس: استان بوشهر شهر بردستان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۵۱

متن آگهی :

مهندسی برق به عنوان یکی از رشته ای فنی مهندسی٬ به معنای عام٬ دانش تحليل و بررسی ریاضی پدیدههایی فيزیکی است
که به نحوی به بارهای الکتریکی٬ حرکت و آثار آنها (از قبيل جریان الکتریکی٬ پتانسيل الکتریکی٬ ميدان الکتریکی٬ ميدان مغناطيسی٬
موج الکترومغناطيسی٬ نيروی الکتریکی٬ نيروی مغناطيسی و...) مربوط میشوند.
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936­729­2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
مهندسی برق زیرمجموعهای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسيته٬ الکترومغناطيس و الکترونيک
میپردازد. میتوان مهندسی برق را به دو قسمت عمدهی بررسی و طراحی سيستمهای انتقال انرژی الکتریکی و ماشينهای
الکتریکی و یا بررسی و طراحی سيستمهای الکترونيکی نظير رایانهها٬ سامانههای مخابراتی٬ مدارهای مجتمع٬ رادارها و نظایر آن
تقسيم نمود. به بيان دیگر٬ مهندسان برق از الکتریسيته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش اطلاعات استفاده میکنند محور اصلی
فعاليت های مهندسی برق٬ تبدیل یک سيگنال به سيگنال دیگر است. که البته این سيگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل
موج جریان و یا ترکيب دیجيتالی یک بخش از اطلاعات باشد.
گرایش های مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد
قدرت
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936­729­2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
این گرایش شامل کليه امور مربوط به طراحی و بهره برداری سيستم انرژی الکتریکی از توليد تا مصرف است ٬ به طوری که بتوان
انرژی الکتریکی را به صورت اقتصادی و با کيفيت لازم در اختيار مصرف کننده قرار داد. زمينه کاری برای فارغ التحصيلان این گرایش تنها
محدود به شرکت های برق نمی شود٬ بلکه کليه کارخانه ها و کارگاه های بزرگ برای مدیریت شبکه برق خود نياز به مهندسين
قدرت دارند. علاوه بر این شرکت های مهندسين مشاور و تأسيساتی نيازهای شغلی وسيعی به این گرایش دارند.
مهندسی برق شاخه ی قدرت دارای گرایش های: انتقال و توزیع٬ حفاظت٬ ماشين های الکتریکی و سيستم های قدرت است.

مخابرات
این گرایش مربوط به انتقال اطلاعات و ارتباطات به طرق مختلف مانند فيبر نوری و ماهواره و همچنين تجهيزات و روش های مربوط می
باشد. پيشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير نياز به مهندسين این گرایش را افزایش داده است. در واقع رشد
پيشرفت به حدی بوده است که در کشورهای پيشرفته صنعتی امکان تربيت متخصصين با این رشته نبوده و در نتيجه متخصصين
کشورهای دیگر با ارایه امکانات بهتر جذب گردیدند. در حال حاضر امکانات شغلی علاوه بر شرکت های مخابراتی و همچنين نظامی ٬
در شرکت های توليد کننده تجهيزات مخابراتی بسيار است.
مخابرات از دو گرایش عمده یعنی ميدان و سيستم تشکيل می شود.
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936­729­2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
کنترل
این گرایش مربوط به انتقال اطلاعات و ارتباطات به طرق مختلف مانند فيبر نوری و ماهواره و همچنين تجهيزات و روش های مربوط می
باشد. پيشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير نياز به مهندسين این گرایش را افزایش داده است. در واقع رشد
پيشرفت به حدی بوده است که در کشورهای پيشرفته صنعتی امکان تربيت متخصصين با این رشته نبوده و در نتيجه متخصصين
کشورهای دیگر با ارایه امکانات بهتر جذب گردیدند. در حال حاضر امکانات شغلی علاوه بر شرکت های مخابراتی و همچنين نظامی ٬
در شرکت های توليد کننده تجهيزات مخابراتی بسيار است.
الکترونيک

این گرایش مربوط به طراحی و ساخت قطعات الکترونيکی مانند مدارهای مجتمع و وسایل نيمه هادی و همچنين طراحی و ساخت
دستگاه ها و وسایل الکترونيکی مانند دستگاه های صوتی و تصویری می باشد تعداد این نوع دستگاه ها آنقدر زیاد است که در
زندگی روزمره ٬ هر فردی با تعدادی از آنها سروکار دارد. به همين دليل این زمينه شغلی نسبتاً شناخته شده است و نيازهای
فراوانی به این مهندسين در کارخانه ها و شرکت های سازنده تجهيزات الکترونيکی وجود دارد.
مهندسی برق شاخه ی الکترونيک دارای گرایش های: طراحی آنالوگ٬ مدارهای دیجيتال٬ ادوات ميکرو و نانوالکترونيک است.
مهندسی پزشکی(بيوالکتریک)
شاید به جرات بتوان گفت که پيشرفتهای عمده اخير در زمينه پزشکی مرهون پيشرفتهای مهندسی است . اگر بعنوان مثال می توان
جراحی قلب باز انجام داد علت آن دستگاهی است که می تواند عمل قلب را در مدت زمانی که قلب بيمار از بدنش خارج شده و تحت
عمل جراحی قرار گرفته است٬ انجام دهد. به همين دليل این رشته در سالهای اخير به تدریج در مجموعه گرایش های مهندسی
برق قرار گرفته است. دانشجویان این رشته معمولاً علاوه بر آموزش های مهندسی مقداری نيز آموزش پزشکی خواهند داشت به
همين جهت و با توجه به حجم آموزش ها معمولاً دانشجویان این رشته باید آمادگی ادامه تحصيل تا سطح کارشناسی ارشد را
داشته باشند تا بهتر بتوانند مفيد واقع شوند. به هر صورت در این رشته نيز امکانات کاری خوبی وجود خواهد داشت.
مکاترونيک
تعرفه

مکاترونيک (یا مهندسی مکانيک و الکترونيک) تلفيق سه رشت ٴه مهندسی مکانيک٬ مهندسی الکترونيک و مهندسی کامپيوتر است.
این رشته سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سيستم های تشکيل شده از اجزای مکانيکی ­الکترونيکی – کنترلی و نرم افزار
داشته باشد. واژ ٴه مکاترونيک توجه را به علم مکانيک و الکترونيک جلب می کند. اما هدف مکاترونيک ایجاد و استفاده از ارتباط داخلِی
ميان رشته های مهندسی مرتبط با اتوماسيون و خودکارسازی است٬ تا یک نمایه از کنترِل پيشرفته را در سيستم های ترکيبی به
خدمت بگيرد.
نرم افزارهای کابردی مهندسی برق
Matlab :نرم افزاری برای نوشتن برنامه و محاسبات رياضی در مهندسی
Design Transformer :نرم افزاری جهت طراحی ترانسفورماتور می باشد که با استفاده از اطلاعات ورودی از جمله توان٬ جریان و ولتاژ
نتایج خروجی برای طراحی و ساخت ترانسفورماتور ارائه می نماید.
Studio Automation :نرم افزاری است برای طراحی مدار و کاربرد عمده ی آن در بخش اتوماسيون و تکنولوژی کنترل می باشد. این
نرم افزار امکان طراحی مدار شماتيک٬ شبيه سازی مدار و مستند سازی فرآیند را به کاربر می دهد. زمينه هایی که این نرم افزار در
آن کاربرد های فراوانی دارد عبارتست از: سيستم های هيدروليک صنعتی ٬سيستم های نيوماتيک صنعتی٬سيستم های هيدروليک
موبایل٬سيستم های کنترل الکتریکی٬کنترل با ٬PLCسيستم های کنترل خودکار.
Code Resistance :نرم افزاری برای تعيين مقدار مقاومت با استفاده از نوارهای رنگی می باشد.
Sizing Cable:افزار کاربردی برای تعيين کابل های مورد استفاده در تاسيسات الکتریکی.
Caddie:این نرم افزار برای طراحی و شبيه سازی بخش اتوماسيون کاربرد دارد.

Calculux:نرم افزاری در زمينه طراحی روشنایی معابر می باشد.
Maker Circuit :نرم افزاری برای طراحی شماتيک و PCB مدارات می باشد.
CYMCAP CYME :نرم افزاری برای محاسبه ظرفيت کابل ها می باشد. که کابل ها را از نظر تنش های حرارتی و مکانيکی مورد
بررسی قرار می دهد.
CYMTCC CYME:نرم افزاری برای هماهنگی تجهيزات و ادوات حفاظتی می باشد.
PSAF CYME :نرم افزاری برای راه اندازی موتور٬دیاگرام تک خطی٬محسبات پخش بار٬محاسبات پایداری گذراو...
DIALUX :یکی از بهترین نرم افزار های مهندسی روشنایی بوده و جهت شبيه سازی و محاسبات روشنایی خيابان ها٬ معابر
عمومی٬ ساختمان ها و تونلها ٬ محوطهها ... استفاده می گردد.
Volt Dolphins:جهت طراحی مدارهای الکتریکی کاربرد دارد.
Series.E3:نرم افزاری پيشرفته برای ترسيم نقشه های برق بوده و دارای معماری پيشرفته ای می باشد.
formulas electronic and Electrical :نرم افزاری جهت ارائه تمامی فرمول های مربوط به الکترونيک وقدرت است.
Calculations Electrical:نرم افزاری جهت انجام برخی محاسبات الکتریکی مهندسی برق گرایش قدرت می باشد.
Suite Utility Function Electrical:نرم افزاری جهت محاسبات موتورها و کابل ها می باشد.
Multisim Workbench Electronics :این برنامه از قویترین برنامه های نرم افزاری در زمينه طراحی وتست و آناليز مدارات الکترونيک
می باشد.
EMTP :یکی ازنرم افزارهای بسيار کارآمد در حل حالات گذرا نرم افزار EMTP میباشد. این نرم افزار با دقت بسيار بالا قادر به شبيه
سازی حالات گذرا می باشد.
Cabinet P8 EPLAN :نرم افزار ecabinet مخصوص طراحی تابلوهای برق صنعتی است.در این نرم افزار نحوه چيدمان قطعات بر روی
تابلو تعيين شده و یک نمای دو بعدی یا سه بعدی (به دلخواه کاربر) از این تابلو برای شما رسم ميشود که دید طراح را نسبت به
طرح نهایی تابلو کامل می کند.
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936­729­2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
Portable PowerStation ETAP :یک برنامه آناليز جامع جهت طراحی٬ شبيه سازی و عملکرد توليد٬ توزیع سيستمهای توان الکتریکی
است. این نرم افزار در واقع یک شبيه سازی گرافيکی سيستمهای توليد و توزیع فشار قوی است.
VIEW Lab NI :نرم افزار عالی و کاربردی برای مهندسی الکترونيک و برق جهت طراحی مدارات الکترونيکی و....
Designer Magnetics:نرم افزاری بسيار کاربردی برای طراحی ترانسفورماتورها می باشد.
II Plus MAX:نرم افزاری مفيد در زمينه طراحی مدارهای الکتریکی می باشد.
Modec160 :نرم افزارمکانيزاسيون محسبات مهندسی توزیع می باشد.
CAD­Motor:نرم افزاری برای طراحی و تحليل وضعيت حرارتی موتورها و ژنراتورها می باشد.