سرمایه گذاری و مشارکت باحداکثرمیزان سود ( ۹۶۳ روز قبل )

آگهی دهنده : حمیدرضادادفر

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان سمنان شهر شاهرود

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۳۶

متن آگهی :

باسلام قابل توجه علاقه مندان وسرمایه گذاران
احترامأ گروه مس شاهوار باداشتن بازارمستقيم فروش وبازگشت اصل سرمایه درحداقل زمان
سرمایه شماراباانعقاد قراردادقانونی و معتبر
تضمين شده درطرح توجيهی فراوری مس زیر
نظرخودتان به کارگرفته و حداکثرسود قابل
پرداخت را برای شمابه سرانجام ميرساند.
کافيست به ما اعتماد کرده تاماسرمایه شمارا
باتجربه خود چند برابرنمایيم