چه نوع شرکتی ثبت کنم|چه شرکتی ثبت کنم ( ۱۰۷۵ روز قبل )

آگهی دهنده : ثبت ملاصدرا

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر جواد آباد

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۲

متن آگهی :

قبل از اقدام برای ثبت شرکت باید مشخص کنيم کار ما تجاری است یا غير تجاری.
امور غيرتجاری و خدماتی میتوانند به جای شرکت٬ موسسه ثبت کنند. تفاوت موسسه با شرکت در غيرتجاری بودن آن است.
کارهایی مانند حسابداری٬ مشاوره حقوقی٬ فعاليتهای فرهنگی و... بهتر است در چارچوب موسسه ثبت شوند.
حال اگر نوع فعاليت ما تجاری باشد (مانند: توليد٬ توزیع٬ خرید و فروش٬ صادرات و واردات) میبایست شرکت ثبت کنيم. شرکتها در
قانون تجارت به هفت دسته تقسيم شدهاند که از این ميان شرکتهای با مسئوليت محدود و سهامی خاص رایجترین نوع شرکت
برای ثبت میباشند.
ثبت ملاصدرا – واحد VIP
ارائه کننده ثبت انواع شرکت در تهران٬ مناطق آزاد و خارج از کشور
www.sabtvip.com
ads@sabtvip.com
021­42056
88883722