خدمات مالی و مالیاتی - مشگین شهر ( ۱۱۲۳ روز قبل )

آگهی دهنده : موسسه محاسبان خبره

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان اردبيل شهر مشگين شهر

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۴۳

متن آگهی :

اولين مرکز ارائه خدمات مالی ومالياتی بومی در شهرستان مشکين توسط اساتيد برجسته دانشگاه وحسابرسان خبره
انجام کليه عمليات حسابداری و مالی اشخاص حقيقی و حقوقی(شرکتهای سهامی خاص٬ سهامی عام٬ با
مسئوليت محدود٬ تعاونی و موسسات)٬
تنظيم اظهارنامه مالياتی و دفاتر قانونی شرکتها و موسسات طبق آیيننامه تحریر دفاتر قانونی و همچنين تکميل اظهارنامه های
ماليات بر ارزش افزوده (VAT (٬
تهيه صورتهای مالی استاندارد شرکتها طبق آخرین فرمت و استانداردهای حسابداری٬
تهيه ترازهای حسابداری و ارائه گزارشهای مالی و محاسباتی خاص مورد نظر مدیران شرکت٬
اجرای عمليات اصلاح حساب و رفع مغایرت حساب شرکت با سایر شرکتها و اشخاص و همچنين بررسی و تهيه گزارشهای لازمجهت
رفع اختلاف مالی بين شرکاء٬

طراحی و پياده سازی سيستمهای مالی و صنعتی٬ تهيه آیيننامهها و دستورالعملهای مالی٬تدوین و نظارت بر اجرای کنترلهای
داخلی٬
تامين و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نياز شرکتها جهت حضور مداوم در محل شرکت به منظور
انجام کليه عمليات مالی و مالياتی با نظارت مدیران موسسه٬