تجزیه و تحلیل آماری داده های پرسشنامه ای با اس پی ( ۹۹۱ روز قبل )

آگهی دهنده : حامدی

آدرس: استان تهران شهر باقرشهر

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۶۳

متن آگهی :

در هر جای ایران که باشيد مشاوره و تحليل آماری پروژه ها ٬ پایان نامه ها و تحقيقات علمی خویش با اس پی اس اس و همچنين
تجزیه و تحليل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss را از ما بخواهيد.
انجام تحليل آماری توسط کارشناس ارشد رشته آمار از دانشگاه فردوسی مشهد صورت می پذیرد. این شرکت دارای نماد اعتماد
الکترونيک در ارائه خدمات تخصصی آماری از وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد که اطمينان و آرامش را برای محققان هنگام
سفارش تحليل آماری فراهم می آورد.
انجام کار آماری با spss به صورت علمی ٬ سریع و با قيمت مناسب صورت می پذیرد. ابتدا تحليل اوليه spss را دریافت نمایيد سپس در
صورت رضایت و تایيد استاد نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نمایيد.
ایميل بزنيد و فایل فصل اول پایان نامه (موضوع تحقيق) و داده ها را ارسال (Attach (نمایيد تا پاسخ شما در اسرع وقت ارسال شود.
تحليل انجام شده در قالب فایل ورد (Word (به همراه نمودارهای آماری٬ جداول و آزمون فرضيات به آدرس ایميل شما ارسال خواهد
شد

موارد تحليل عبارتست از : انجام تحليل توصيفی با رسم نمودارهای آماری ­ آزمون نرمال بودن مشاهدات ­ آزمون فرضيات و سوالات
تحقيق به کمک spss ­آزمون استودنت (استيودنت) یا تی (t ­ (آزمون همبستگی پيرسون ­ آناليز واریانس ­ آزمون مقایسات ميانگين
(آزمون دانکن و LSD ­ (آزمون روایی و پایایی و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ­ آزمون ناپارامتری کروسکال
واليس ­ آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) ­ جداول فراونی­ آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) و هر آنچه که از یک

واليس ­ آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) ­ جداول فراونی­ آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) و هر آنچه که از یک
آماردان انتظار میرود.

رشته ها و زمينه های کاری و کاربردی spss :علوم تربيتی٬ علوم اجتماعی٬ تربيت بدنی٬ تمامی رشته های پزشکی٬ مترجمی زبان٬
صنایع غذایی٬ بهداشت محيط٬ تمامی گرایش های مدیریت٬ کشاورزی٬ و تمامی رشته ها و زمينه های گسترده ای که در آنها
تصميم گيری بر اساس روش علمی صورت میگيرد.
هزینه تحليل آماری: حق الزحمه بر اساس حجم کار (تعداد سوالات پرسشنامه٬ حجم نمونه٬ تعداد فرضيات تحقيق و . . . ) و سطح
علمی آن تعيين میگردد.