پرس چاپ حرارتی تخت سابلیمیشن - آمل ( ۹۷۱ روز قبل )

آگهی دهنده : هوشنگ فناییان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان مازندران شهر آمل

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۳۳

متن آگهی :

فروش پرس چاپ حرارتی تخت سابليميشن
معرفی و ليست قيمت محصولات پرس های حرارتی سابليميشن
سایز 40در40)سانتی متر)
مدل 440
پرس دستی حرارتی ساده یک ميليون تومان
مدل 441
پرس دستی حرارتی با تک ریل یک ميليون و 250 هزار تومان

مدل 442
پرس دستی حرارتی با دو ریل 1٫5 ميليون تومان
مدل 443
پرس پنوماتيک حرارتی ساده 2٫5 ميلييون
مدل 444
پرس پنوماتيک حرارتی تک ریل 2٫750 ميليون
مدل445
پرس پنوماتيک حرارتی دو ریل 3 ميليون تومان
مدل 446
پرس هيدروليک حرارتی ساده 3ميليون تومان
مدل447
پرس هيدروليک حرارتی تک ریل 3٫250 ميليون
مدل448
پرس هيدروليک حرارتی دو ریل 3٫5 ميليون تومان
مدل 449 سفارشی و مطابق نياز شما
سایز 40در60)سانتی متر)
مدل 640
پرس دستی حرارتی ساده 1٫250ميليون تومان
مدل 641
پرس دستی حرارتی تک ریل 1٫5ميليون
مدل 642
پرس دستی حرارتی دو ریل 1٫750ميليون
مدل 643
پرس حرارتی پنوماتيک ساده 3 ميليون تومان
مدل 644
پرس حرارتی پنوماتيک تک ریل 3٫250ميليون تومان
مدل 645
پرس حرارتی پنوماتيک دو ریل 3٫5 ميليون تومان
مدل 646
پرس حرارتی هيدروليک ساده 3٫5ميليون تومان
مدل 647
پرس حرارتی هيدروليک تک ریل 3٫750ميليون تومان
مدل 468
پرس حرارتی هيدروليک دو ریل 4 ميليون تومان
مدل 649 سفارشی و مطابق نياز شما
سایز 50در70)سانتی متر)
مدل 750
پرس حرارتی دستی ساده 1٫750ميليون تومان
مدل 751
پرس حرارتی دستی تک ریل 2ميليون تومان
مدل 752
پرس حرارتی دستی دوریل 2٫250 ميليون تومان
مدل 753

پرس حرارتی پنوماتيک ساده 3٫5ميليون تومان
مدل 754
پرس حرارتی پنوماتيک تک ریل 3٫750 ميليون تومان
مدل 755
پرس حرارتی پنوماتيک دو ریل 4 ميليون تومان
مدل 756
پرس حرارتی هيدروليک ساده 4ميليون تومان
مدل 757
پرس حرارتی هيدروليک تک ریل 4٫250 هزار تومان
مدل 758
پرس حرارتی هيدروليک دو ریل 4٫5 ميليون تومان
مدل 759 سفارشی و مطابق نياز شما
سایز 60در 80)سانتی متر)
مدل 860
پرس حرارتی دستی ساده 2٫250 ميليون تومان
مدل 861
پرس حرارتی دستی تک ریل 2٫5 ميليون تومان
مدل 862
پرس حرارتی دستی دو ریل 2٫750 ميليون تومان
مدل 863
پرس حرارتی پنوماتيک ساده 3٫5ميليون تومان
مدل 864
پرس حرارتی پنوماتيک تک ریل 3٫750 ميليون تومان
مدل 865
پرس حرارتی پنوماتيک دو ریل 4 ميليون تومان
مدل 866
پرس حرارتی هيدروليک ساده 4ميليون تومان
مدل 867
پرس حرارتی هيدروليک تک ریل 4٫250 ميليون تومان
مدل 868
پرس حرارتی هيدروليک دو ریل 4٫5 ميليون تومان
مدل 869سفارشی و مطابق نياز شما
سایز 60در90)سانتی متر)
مدل 960
پرس حرارتی دستی ساده 2٫750 ميليون تومان
مدل 961
پرس حرارتی دستی تک ریل 3 ميليون تومان
مدل 962
پرس حرارتی دستی دو ریل 3٫250 ميليون تومان
مدل 963
پرس حرارتی پنوماتيک ساده 4٫5 ميليون تومان
مدل 964
پرس حرارتی پنوماتيک تک ریل 4٫750 ميليون تومان
مدل 965
و ......